CAO

In een cao worden allerlei afspraken vastgelegd tussen werkgevers en werknemers. Het gaat over rechten en plichten. De afkorting staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Het vormt een aanvulling op het individuele contract dat u heeft getekend met uw werkgever. De cao heeft een maximale looptijd van 5 jaar. Hierna wordt de overeenkomst gewijzigd en vernieuwd. In de collectieve arbeidsovereenkomst staan afspraken over onder andere arbeidsduur, loon, ATV-dagen en vakantieregelingen, overwerken, ziekteregelingen, veiligheid van de werkomgeving, pensioenen en ontslag.

Geschiedenis van de cao
Rond 1900 werd de allereerste cao gesloten. Eerst had elke beroepsgroep een eigen cao, maar vanaf de jaren 50 verschoof deze inrichting naar bedrijfstakken. Weer twintig jaar later hanteerden de meeste organisaties een min of meer vaste standaard van de cao, met afspraken gemaakt voor de reguliere werknemer. Maar gaandeweg zorgden diverse ontwikkelingen in de wereld voor veranderingen in organisaties. Door nieuwe technologieën maar ook individualisering en globalisering moesten bedrijven hun afspraken bijstellen naar de nieuwe omstandigheden.

Verschil tussen cao en arbeidscontract
Een individuele arbeidsovereenkomst wordt afgesloten tussen een werkgever en een werknemer en heeft dus betrekking op één werknemer. Een cao wordt afgesloten tussen een of meerdere werkgevers en een of meerdere werknemersorganisaties. De laatste groep vertegenwoordigt werknemers bij een cao. Een cao geldt dus voor het hele bedrijf of voor de hele bedrijfstak en een arbeidscontract geldt alleen voor u. Bestaan hierover nog onduidelijkheden? Neem dan contact op met de salarisafdeling of uw werkgever.

Onderhandelen over een cao
Wanneer er een nieuwe cao komt, wordt daar meestal over onderhandeld. Werkgevers en werknemers doen dan voorstellen en meestal spelen vakbonden en werkgeversorganisaties hierin ook nog een hele belangrijke rol. Zij komen op voor de belangen van werknemers. Soms kan het vernieuwen of wijzigen van een cao meer tijd in beslag nemen door veranderingen in de omgeving, bijvoorbeeld als er wetswijzigingen hebben plaatsgevonden.

Wat heb ik aan een cao?
Een cao zorgt voor zekerheid over de rechten en plichten voor u en uw collega’s. Dankzij een cao zijn er duidelijke afspraken over hoe lang u moet werken, hoeveel loon u krijgt, scholingsmogelijkheden, kinderopvang, pensioensregelingen en ontslagregelingen. Vakbonden en werkgeversorganisaties onderhandelen met bedrijven over deze afspraken en maken zich voor u sterk. Acht van de tien werknemers in Nederland valt onder een cao en in totaal zijn er wel meer dan duizend!